வியாழன், மார்ச் 4, 2021

Before this

img

இந்நாள் இதற்கு முன்னால்....

கி.பி.9ஆம் நூற்றாண்டில், ஃப்ராங்க்கிய கரோலிங்கன் பள்ளிகளின் நூலகம், படிக்க வெளியே எடுத்துச் செல்லப்படும் நூல்களின் பதிவை உருவாக்கியது.....

;