தலையங்கம்

img

நிரந்தரத் தீர்வு காண ஆலோசித்திடுக!

மழை வந்தா லும் பாதிக்கப்படும் பகுதிகள் என்று வழக்கமாக அறியப்படும் பகுதிகள் இந்த புயலின் போதும் செய்திகளில் முதன்மையான இடத்தை பிடித்துள்ளன

;