கோவிட்

img

கோவிட்டுக்கு எதிராக ஒரு வருட போராட்டம்....

ன் ஒருங்கிணைந்த தலையீடுகள் மற்றும் சுகாதார முறைமை மற்றும் சேவைகளை வலுப்படுத்த சுகாதாரத் துறை சரியான நேரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளால் இது சாத்தியமானது......

;