Indian Constitution

img

ஆட்டுக்குத் தாடியான...

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட காலத்தில் ஆளுநர் பதவியென்பது மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு இடையேஓர் இணைப்புப் பாலமாக இருக்க வேண்டுமென்ற நோக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டது.

;