பொங்கல் பரிசு

img

முறைசாராத் தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் பொங்கல் பரிசு வழங்கிடுக... தமிழக அரசுக்கு சிஐடியு வலியுறுத்தல்...

வேலையிழந்து வருமானமின்றி பெரும் துயரத்திற்கு ஆட்பட்டு கிடக்கும் முறைசாரா தொழிலாளர்களுக்கு....

;