சூழலியலாளர்

img

இயற்கையின் மீது பெரும் யுத்தம் நடத்திய மோடி ஆட்சி -சூழலியலாளர் ஆர்.ஆர்.சீனிவாசன்

மோடி ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் கிராமசபை முடிவுகளுக்கு கட்டுப்படாமல் காடுகளை அழிக்க வழிவகுத்து செயல்பட ஆரம்பித்தது.

;