திங்கள், மார்ச் 1, 2021

National Education Policy Draft - 2019

img

தேசிய கல்விக் கொள்கை வரைவறிக்கை - 2019 : அமெரிக்க ஐவி லீக் பள்ளிகளின் தரம் ஏற்றுக் கொள்ளத் தக்கதா?

உயர்கல்வியில் தரத்தைக் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியில் தாராள கலைக் கல்வியைப் பற்றி புகழ் பாடுகின்ற இந்த வரைவறிக்கை, நாளந்தாவின் புகழ் பாடிய பிறகு, அமெரிக்க ஐவி லீக் பள்ளிகள்/கல்லூரிகள் மீது தன்னுடைய கவனத்தைத் திருப்பி ஆர்வம் காட்டுகின்றது. இந்த வரைவறிக்கைக்குள் மூன்று இடங்களில் இந்த ஐவி லீக் பள்ளிகள் குறித்த குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன.

;