விவசாய கடன்

img

விவசாய கடன் தள்ளுபடி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்

அனைத்து விவசாய கடன்களும் தள்ளுபடி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கொமதேக வேட்பாளர் ஏ.கே.பி.சின்ராஜ் வாக்குறுதி

;