ஒரு தேசம் ஒரு தேர்தல்

img

ஒரு தேசம், ஒரு தேர்தல்... ஜனநாயகத்திற்கும் கூட்டாட்சித் தத்துவத்திற்கும் அச்சுறுத்தல்.....

மக்களால் குறிப்பிட்ட கால அளவிற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற/சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அரசாங்கம் பதில் சொல்ல வேண்டும்....

;