வியாழன், செப்டம்பர் 23, 2021

politics

img

கற்பனைக்கு எட்டாத அளவு வேலையின்மை அதிகரிப்பு

வேலையின்மை குறித்த இத்தகைய பெரும் மனித நெருக்கடி குறித்து பிரதமரோ அல்லது எந்த அமைச்சரோ ஏன் ஒரு வார்த்தை கூட பேசுவது இல்லை.

;