செவ்வாய், செப்டம்பர் 28, 2021

fluorescent frogs

img

பிரேசில் காடுகளில் வாழும் தவளை இனம் ஒன்று ஒளிரும் தன்மையை உடையவை என கண்டுபிடிப்பு

பிரேசிலின் அட்லாண்டிக் காடுகளில் வாழும் தவளை இனம் ஒன்று ஒளிரும் தன்மையை உடையவை என தற்போது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

;