திங்கள், நவம்பர் 30, 2020

3வது முறையாக

img

கருத்து கேட்பு கூட்டம்: 3வது முறையாக தேதி மாற்றம்

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட த்தை இரண்டாக பிரிப்பது குறித்து நடைபெறவிருந்த கூட்டத்திற்கான தேதி மீண்டும் மூன்றாவது முறை யாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

;