திங்கள், ஜனவரி 18, 2021

அரிக்கும் கரையான்

img

அரசியல் சாசனமும், அரிக்கும் கரையான்களும் - ஆர்.பத்ரி

நவம்பர் 25 ம் நாள். 1949ஆம் ஆண்டு.. இந்தியாவின் அரசியல் சாசனத்தை அரசியல் நிர்ணய சபையில் முன்மொழிவதற்கு முதல் நாள்

;