புதன், நவம்பர் 25, 2020

india

img

இந்நாள் மே 13 இதற்கு முன்னால்

1958 - நீரிலும், நிலத்திலும் செல்லும் ஒரு வாகனத்தில், முதன்முதலாக உலகைச் சுற்றிய பயணத்தை பென் கார்லின் மாண்ட்ரியாலில் நிறைவு செய்தார்.

img

இந்நாள் மே 12 இதற்கு முன்னால்

1941 - நிரலால்(புரோக்ராம்) இயங்கிய, உலகின் முதல் தானியங்கி கணினியான இசட்3-யை, ஜெர்மானிய அறிவியலாளர் கொன்ராட் ஸ்யூஸ் மக்களிடையே செயல்படுத்திக்காட்டினார்.

;