மறுப்புத் திருமண

img

சாதி மறுப்புத் திருமணத் தம்பதியருக்கு ஊக்கத்தொகை...மத்திய அரசு அலட்சியம்

ஒரு வருடத்திற்கு 500 எனும் இலக்கு  2013-14, 2014 -15 ஆகிய இரு ஆண்டுகளுக்கு பரிசோதனை அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கு மட்டுமே....

;