அரசாங்கம் ஒன்றிணைத்துள்ளது

img

பலரையும் இந்த அரசாங்கம் ஒன்றிணைத்துள்ளது ... மிக அருமை...

போராட்டத்தில் ஈடுபடும் விவசாயிகளைக் கொடுமைப்படுத்துவது, அச்சுறுத்துவது என்று எடுக்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு முயற்சியும்.....

;