science

img

சுரப்பிகளில் ஏற்படும் புற்றுநோயை கண்டறியும் புதிய தொழில்நுட்பம் கண்டுபிடிப்பு

உடலில் உள்ள சுரப்பிகளில் ஏற்படும் புற்றுநோயை கண்டறிய புதிய தொழில்நுட்பம் ஒன்றை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

;