வியாழன், செப்டம்பர் 23, 2021

india

img

கோவிட் -19: நோய் முதலாளித்துவ மிருகத்தின் வயிற்றுக்குள் கோரப் பசி - பிரபீர் புர்கயஸ்தா

1918ஆம் ஆண்டு ஸ்பானிஷ் காய்ச்சலுக்குப் பிறகு வந்திருக்கும் மிக மோசமான தொற்றுநோய் கோவிட்-19 என்று நாம் அடிக்கடி கேள்விப்படுகிறோம். ஆனால் 1890களில் தொடங்கிய

img

இந்நாள் மே 13 இதற்கு முன்னால்

1958 - நீரிலும், நிலத்திலும் செல்லும் ஒரு வாகனத்தில், முதன்முதலாக உலகைச் சுற்றிய பயணத்தை பென் கார்லின் மாண்ட்ரியாலில் நிறைவு செய்தார்.

img

இந்நாள் மே 12 இதற்கு முன்னால்

1941 - நிரலால்(புரோக்ராம்) இயங்கிய, உலகின் முதல் தானியங்கி கணினியான இசட்3-யை, ஜெர்மானிய அறிவியலாளர் கொன்ராட் ஸ்யூஸ் மக்களிடையே செயல்படுத்திக்காட்டினார்.

Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page
;