புதன், நவம்பர் 25, 2020

articles

img

பட்டத்தின் பளபளப்பும் நூலின் இளைப்பும்...

இந்தியாவில் நடத்தப்பட்ட பல்வேறு ஆய்வுகளில் பொதுமுடக்கக் காலத்தில் மட்டும் தங்களது 60 சதவீத வருமானத்தை தொழிலாளர்கள் இழந்திருக்கின்றனர்....

;