திங்கள், அக்டோபர் 26, 2020

climate emergency

img

உலகளவில் 11,000க்கும் மேற்பட்ட விஞ்ஞானிகள் சேர்ந்து விடுத்த எச்சரிக்கை

உலகளவில் உள்ள 11,000க்கும் மேற்பட்ட விஞ்ஞானிகள் ஒன்று சேர்ந்து பூமி பருவநிலை அவசரநிலையை எதிர்கொள்கிறது என எச்சரித்துள்ளனர்.

;