AVC College in Education

img

கல்விப் பணியில் ஏ.வி.சி கல்லூரி

பெண்கல்விக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கிடும் வகையில் 1984 ல் மாலைநேரப் பிரிவு தொடங்கப்பட்டு இன்று 3067 மாணவியர் இக்கல்வி நிறுவனத்தில் பயில்கி ன்றனர்.

;