மாநிலங்களுக்கே

img

மத்திய அரசைக் குறைகூற முடியாது.... தொழிலாளர்கள் விவகாரத்தில் மாநிலங்களுக்கே பொறுப்பு....

அமைப்புசாராத் தொழில்கள் அனைத்தையும் மத்திய அரசு புறக்கணித்து விட்டது.....

;