பொதுச் செயலாளர் மேசையிலிருந்து

img

பொதுச் செயலாளர் மேசையிலிருந்து...

செல்வம் என்பது பணத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்ற மதிப்பு. அந்த மதிப்பு, உழைக்கும் மக்களால் மட்டுமே உருவாக்கப்படுகிறது..

;