தேசமே

img

செல்லாது நோட்டு இன்னு தேசமே கியூவில் நின்னு பரிதவிக்க வச்சமோடி!

செல்லாது நோட்டு இன்னு தேசமே கியூவில் நின்னு பரிதவிக்க வச்சமோடி! வில்லாதி வில்லன் வேஷம் கலைஞ்சு போச்சு! தேர்தலில் ஒடுங்கிவிடும் உயிர் நாடி!

;