ஆசிரியர்கள் அதிகாரமற்றவர்கள்

img

ஆசிரியர்கள் அதிகாரமற்றவர்கள்.... (தேர்தல் பணி தொடர்பான சிறப்புக்கட்டுரை)

வர்களின் நோக்கம் அவர்களின் முன்னிலையில் அவர்கள் விரும்பும் நபர்களுக்கு எங்களை தகவல் சீட்டினை அளிக்க வைப்பதுதான்...

;