வியாழன், செப்டம்பர் 23, 2021

politics

img

பொதுச் செயலாளர் மேசையிலிருந்து...

ஆரோக்கியமற்ற ஒரு சமூகத்தில் - நல்லிணக்கமும் அன்பும் சிதைக்கப்படுகிற ஒரு சமூகத்தில் - ஆரோக்கியமான பொருளாதாரம் இருக்கவே முடியாது...

;