தடுப்பூசி இலவசமாக

img

அனைவருக்கும் தடுப்பூசி இலவசமாக போட வேண்டும்.... இடதுசாரிக் கட்சிகள் வலியுறுத்தல்....

அனைத்து மருத்துவமனை களுக்கும் மருத்துவ ஆக்சிஜன்கிடைப்பதை உத்தரவாதப்படுத்திட வேண்டும்.....

;