ஓர் நாளில் உருவானதல்ல

img

இது ஓர் நாளில் உருவானதல்ல!

கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பிஎஸ் என்எல் ஊழியர்கள் கடைசி இரு மாத ஊதியமுமின்றி  ‘விருப்ப ஓய்வு’ என்கிற பட்டுக் குஞ்சரம் கட்டிய ‘கட்டாய ஓய்வில்’ நடுத்தெருவுக்கு துரத்தப்பட்டுள்ளனர்.

;