நிவாரணி

img

“சர்வரோக நிவாரணி அல்ல  இடஒதுக்கீடு!”

சாதி இயக்கங்களில் இருக்கிறார்கள், எல்லா சாதிகளையும் சேர்ந்தவர்கள் எங்கள் கட்சியிலும் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் யாரும் சாதி அமைப்புகளின் நிகழ்ச்சிகளுக்குப் போவதில்லை...

;