சொந்த மாநிலத்திற்கு

img

75 லட்சம் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலத்திற்கு திரும்பினர்

ஷ்ராமிக் ரயில்கள் மூலம் இதுவரை 35 லட்சம் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலம் சென்றுள்ளனர்...

img

வெளி மாநில தொழிலாளர்களை சொந்த மாநிலத்திற்கு அனுப்பும் நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்துக!

தமிழகத்தில் உள்ள வெளி மாநில தொழிலாளர்களுக்கு ஏற்படாத வகையில் தமிழக அரசு தனிக்கவனம் செலுத்த வேண்டும்.....

;