ஏப்ரல் 21

img

இந்நாள் இதற்கு முன்னால் ஏப்ரல் 21

1820 - மின்சாரத்திற்கும், காந்தப்புலத்திற்குமான தொடர்பை, டென்மார்க் இயற்பியலாளரும், வேதியியலாளருமான ஹேன்ஸ் ஆர்ஸ்ட்டெட் கண்டுபிடித்தார்

;