உயிரற்ற உடலும்

img

உயிரற்ற உடலும் செயலற்ற அரசும் இருந்து என்ன பயன்?

மகாத்மா காந்தி கிராமப்புற வேலை உறுதிச் சட்டம் இந்தியாவில் சுமார் 13 ஆண்டுகளாக செயல்பாட்டில் உள்ளது. ஆனால் சட்டவிதிகள் சட்டத்தில் சொல்லியுள்ள படி அமலாக்கப்படவில்லை.

;