மீன் வளர்ப்பு

img

வேளாண் நிலம் : மீன் வளர்ப்பு

இருப்புச் செய்யும் மீன்களுக்கு இதுவே ஒரு இயற்கைஉரமாக மாறுகிறது. கரியமில வாயு, தண்ணீர் மற்றும் சூரிய ஒளி எனஇவையனைத்தும் இருந்தாலும் மிதவை தாவர நுண்ணுயிர்களுக்கு கனிமச்சத்துக்கள் அவசியமாகிறது...

;