அனுப்பும் நடவடிக்கைகளை

img

வெளி மாநில தொழிலாளர்களை சொந்த மாநிலத்திற்கு அனுப்பும் நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்துக!

தமிழகத்தில் உள்ள வெளி மாநில தொழிலாளர்களுக்கு ஏற்படாத வகையில் தமிழக அரசு தனிக்கவனம் செலுத்த வேண்டும்.....

;