அநீதி

img

‘வரலாற்றை மீண்டும் உருவாக்குவது நீதிமன்றத்தின் வேலையல்ல’... அயோத்தி தீர்ப்பு சிறுபான்மையினருக்கு அநீதி!

மசூதியையும், கோயிலையும் வெவ்வெறு பகுதிகளில் கட்டுமாறு கூறியிருப்பேன். தற்போதைய தீர்ப்பு காரணமாக நான் கலக்கம் அடைகிறேன்....

;