ஜிடிபி வளர்ச்சி

img

அடிவாங்கும் ஜிடிபி வளர்ச்சி.... ‘இக்ரா’ தரமதிப்பீட்டு நிறுவனம் எச்சரிக்கை

இரண்டு காலாண்டுகளாக நாட்டின் பொருளாதாரம் தொடர்ந்து மந்த நிலையிலேயே இருக்கிறது என்பதைக் காட்டியிருக்கும்.....

;