ஆர்.பாலகிருஷ்ணன்

img

முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் -ஆர்.பாலகிருஷ்ணன்

சிந்துவெளி நாகரிகம் நிலவிய பகுதிகளில் "கொற்கை வஞ்சி தொண்டி" உள்ளிட்ட ஏராளமான சங்கத் தமிழர் அடையாள இடப்பெயர்கள் இப்போதும் புழக்கத்தில் இருப்பதை கண்டு பிடித்து இருந்தேன்.

;