இந்நாள்

img

இந்நாள் இதற்கு முன்னால்....

கி.பி.9ஆம் நூற்றாண்டில், ஃப்ராங்க்கிய கரோலிங்கன் பள்ளிகளின் நூலகம், படிக்க வெளியே எடுத்துச் செல்லப்படும் நூல்களின் பதிவை உருவாக்கியது.....

img

இந்நாள் இதற்கு முன்னால்... ஜன.29

2017-18ல் 43,00,66,629 பிரதிகள் விற்பனையாகியுள்ளன. மிகஅதிகமாக இந்தியில் 47,989 இதழ்கள் பதிவுசெய்யப்பட்டு, 19,56,21,990 பிரதிகளும், இரண்டாவதாக ஆங்கிலத்தில் 14,626 இதழ்கள் பதிவுசெய்யப்பட்டு, 5,34,53,564 பிரதிகளும் விற்பனையாகியுள்ளன....

img

இந்நாள் இதற்கு முன்னால்... அக். 10

கியூபாவின் ஏற்றுமதியில் 90 சதவீதம் (ஸ்பெயினுக்குச் சென்றதைப்போல 12 மடங்கு!) அமெரிக்காவுக்குச் செல்லுமளவுக்கு அமெரிக்க முதலாளிகள் இங்கு வளர்ந்திருந்தனர்....

img

இந்நாள்  இதற்கு முன்னால்... செப்டம்பர்  07

இரண்டாம் உலகப்போருக்குப்பின் 1946இல் ‘பன்னாட்டுக் குற்றவியல் காவல்துறை அமைப்பு’ என்ற பெயரில் புத்துயிரூட்டப்பட்டு, தலைமையகம் பாரிசுக்கு மாற்றப்பட்டது. ....

;