மத சக்தி

img

சாதி, மத சக்திகளை  நுட்பமாக கையாள்வோம்!

சாதி மற்றும் குறுகிய சக்திகள், இன்றும்தொடரும் சாம, பேத, தான, தண்ட இயக்கங்களுக்கு சவாலாக இருந்தவர். இதற்கு இன்றும் சரியான உதாரணமாக இருப்பது உத்தரப் பிரதேசம். ...

;