பிஞ்சுக்குழந்தைகள்

img

ஏதும் அறியாத அந்த பிஞ்சுக்கு என்ன நியாயம் செய்ய போகிறோம்?

எந்த ஒரு செய்தியை வாசித்தாலும் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தாமல் வாசிக்க வேண்டும் என்பது தான் முதல் பாடம்.

;