திங்கள், ஜனவரி 18, 2021

நரேந்திரர்களே

img

அவர்களுக்காகத் தானே நரேந்திரர்களே....

சட்டங்களை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க முடியுமா? என்று கேட்ட போது மத்திய அரசு வழக்கறிஞர் இயலாது என்று கைவிரித்து விட்டார்.....

;