சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம்

img

நிராகரிப்போம்...!

இந்தியாவில் பெருநிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளைத் தொடங்க சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் 1986-ன் கீழ் அனுமதி பெற வேண்டும்

;