குக்கருக்கு கியரண்டி அவசியம்!

படை விமானத்திற்கு அது அனாவசியம்!

இதுவே மோடி தத்துவம்!

“உத்தரவாதத்திற்கு பதிலாக நல்லெண்ண கடிதம்

அதுவே நமது தாரமந்திரம்”- மூடமந்திரம்.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.