கை வீசம்மா கைவீசு
ஃப்ரான்ஸு போகலாம் கை வீசு
போர்விமானம் வாங்கலாம் கை வீசு
பொதுச் சொத்தை சுருட்டலாம் கைவீசு!

Kanagaraj Karuppaiah

Leave A Reply

%d bloggers like this: