தீக்கதிர்

ஸ்னோலின் வாயில் பாய்ந்த குண்டுதான்… மதுக்கூர் ராமலிங்கம்

ஸ்னோலின் வாயில் பாய்ந்த குண்டுதான்

ஷோபியா வாயிலிருந்து வெளியே வந்துள்ளது.

Mathukkur Ramalingam