மகளிர் துப்பாக்கிச் சுடுதல் 10 மீ. ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் இந்தியாவின் ஹீனா சித்து 219.2 புள்ளிகளுடன் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றுள்ளார்.சீன வீராங்கனை வாங் ஹூயன் (240.3 புள்ளிகள்) தங்கப்பதக்கமும்,தென் கொரிய வீராங்கனை மின்ஜுங் (237.6 புள்ளிகள்) வெள்ளிப்பதக்கமும் வென்றனர்.மற்றொரு இந்திய வீராங்கனை மனு பாக்கர் 176.2 புள்ளிகளுடன் 5-வது இடத்தை பிடித்தார்.

Leave A Reply

%d bloggers like this: