பொய் வீசண்ணே பொய் வீசு
பார்லிமெண்டில் பொய்வீசு
பொருமி அழலாம் பொய்வீசு
பழசைப் பேசலாம் பொய்வீசு
பல்பு வாங்கலாம் பொய்வீசு

Kanagaraj Karuppaiah

Leave A Reply

%d bloggers like this: