விவசாயிகளைச் சந்தித்தால் கைது.

இனி விவசாயம் செய்தாலே கைது என்றும் வரலாம்

Vijayasankar Ramachandran

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.