ஜனநாயகத்தில் எந்த அமைப்பும் விமர்சனத்திலிருந்து விலக்கிவைத்துக்கொள்ள முடியாது என்பதை கணம் கோர்ட்டார் அவர்களுக்கு நினைவுபடுத்தனுமோ?

-Kanagaraj Karuppaiah

Leave A Reply

%d bloggers like this: