எட்டு வழி சாலைக்கான நில பறிப்பை

எதிர்த்ததற்காக ஒரு பாட்டி கைது!

பயங்கரமான பயங்கரவாதி அவரேதான்!

கிடக்கிறாரு சேகரு!

போலிசா கொக்கா?

Ramalingam Kathiresan

Leave A Reply

%d bloggers like this: